اقتصادِ سیاسیِ مناقشه یِ اتمیِ ایران

این مقاله، گزارشی نگران کننده از پیش بینی آینده نفت )یعنی آینده ایران و خلیج فارس( و تفسیر متفاوتی ازمناقشه اتمی ایران و نقش غرب در آن است. بازگویه طرح احتمالی ای است که غرب و بویژه آمریکا ازطریق دمیدن در تنور مناقشه اتمی ایران، برای رهایی تمدن غرب از گرفتاریهای تاریخی خودش، دنبال می کند. فصل اول: چرا ثبات و احتمالا حیات ایران در سه دهه آینده به نفت بسته است؟ فصل دوم: نگاهی به تجارب پرهزینه غرب در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(1):